Karachi Bakery Shamshabad

  • 092470 20909
  • 10AM–10PM

Karachi Bakery Shamshabad, 96, NH7, Madhura Nagar, Shamshabad, Hyderabad, Telangana 501218

Related Listings

Karachi Bakery, Shamshabad, Hyderabad, Telangana, India

+91 92470 20909, +91 92470 30909

10 AM - 10 PM